BASES LEGALS

Bases Legals Sorteig 2 Entrades Dobles Partit Girona FC – Real Betis

1- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ.

L’empresa AGRO FOODS & COMMERCE, S.L.U. amb domicili a Margalef de Montsant
(Tarragona), Carrer Afores sense número i identificada amb el NIF B25674292 organitza
el sorteig d’àmbit nacional, que es desenvolupa a través de les Xarxes Socials, exclusiu per
a usuaris residents al territori espanyol (Península i Balears, quedant excloses Canàries,
Ceuta i Melilla) d’acord amb el disposat en l’apartat de requisits de participació.

2- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ.

La promoció s’iniciarà l’11 de març de 2024 i finalitzarà el 26 de març de 2024
a les 23:59h.

3- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.

Els requisits de participació seran els següents:
• Podran participar aquelles persones que resideixin en territori espanyol (Península
i Balears, quedant excloses Canàries, Ceuta i Melilla) i que siguin majors de 18
anys.
• Només podran participar aquells participants que siguin titulars d’un compte a
Instagram.
• Els participants hauran de seguir el compte de la marca a Instagram, així com el
compte del Girona FC, comentar la publicació de la marca a la xarxa social
Instagram etiquetant 1 amic durant el període de participació i ficar “m’agrada” a
la mateixa publicació.
• Els participants només podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si es
detecta que un participant participa amb diferents perfils serà desqualificat.

4- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS.

Es triaran els guanyadors (2) del concurs a través d’un sistema automatitzat. Els
guanyadors seran comunicats el 27 de març de 2024 a través dels perfils socials de la
marca. Cada guanyador rebrà dues (2) entrades.
El premi consistirà en dues (2) entrades dobles per al partit del 31 de març del Girona
FC – Real Betis.
El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot
ser objecte de canvi o alteració. L’empresa no es fa responsable de possibles despeses
derivades de la participació en el concurs.
Una vegada anunciats els guanyadors, se’ls escriurà des del compte d’Instagram Priordei.

5- DESCALIFICACIONS I PENALITZACIONS.

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les
bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es
considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del sorteig perdent tots els drets
sobre els premis atorgats en virtut d’aquest sorteig.

6- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS.

No es permetran opinions o comentaris el contingut dels quals es consideri inadequat, que
siguin ofensius, injuriosos o difamatoris o que puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es
permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret al honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys causats
per comentaris que facin els participants en el sorteig, i que puguin ferir la sensibilitat
d’altres participants.
La participació en el present sorteig, així com la publicació dels comentaris per part dels
participants en la publicació no podran vulnerar sota cap concepte les Normes
Comunitàries de Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.

7- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues,
robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar al
desenvolupament del present sorteig, així com tampoc ens responsabilitzem de l´ús que
faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquest sorteig.

8- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

De conformitat amb l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades, cada
participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les seves dades personals
siguin incorporades a un fitxer, titularitat d’Agro Foods & Commerce S.L.U., amb la
finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als resultats, i tramitar
l’entrega del premi.

9- CANVIS I ACCEPTACIÓ.

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que
no perjudiqui els drets dels participants en el sorteig.
El fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions
d’aquestes bases legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa
suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través de la qual es
desenvolupa el sorteig.

10- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes bases legals es regiran en conformitat amb la llei espanyola. Seran competents
per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació a la
validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de
residència dels participants.